VN Mírkov

Hlavním účelem nádrže je zvýšení retenční schopnosti krajiny, akumulace vod, zlepšení zabezpečení území proti přívalovým vodám, ochrana půdy, zadržování splavenin a zároveň slouží potřebám spojeným s lesním hospodářstvím.

Akce „VN Mírkov“ je průtočná nádrž na Lužeckém potoce situovaná v sevřeném zalesněném údolí. Nádrž byla rekonstruována již v roce 1967. V roce 2005 byla poničena průtoky velkých vod, kdy došlo až k přelití hráze. Povodeň v roce 2010 ucpala odpadní potrubí. Na doporučení VD TBD a.s., Praha a.s. byl havarijní stav nádrže umocněn překopáním tělesa hráze. Vodní dílo bylo až do rekonstrukce nefunkční.

Rekonstrukce řešila nahrazení torza požeráku a nekapacitního bezpečnostního přelivu novým sdruženým objektem v místě překopu hráze. Bezpečnostní přeliv je řešen formou kašnového přelivu s délkou přelivné hrany 14 m. Bezpečností přeliv je vybudován ze železobetonu. Přelivná hrana bezpečnostního přelivu je betonová se sraženými hranami. Výpustný objekt je tvořen prefabrikovaným betonovým požerákem. Přístup k požeráku je zajištěn po lávce z koruny hráze. Odtok od bezpečnostního přelivu byl řešen pomocí odpadního koryta budovaného z prefabrikovaných rámových propustků. Na výstavbu sdruženého objektu navazovala oprava tělesa hráze, její svahování a snížení koruny oproti původnímu stavu. Návodní líc byl opevněn kamenným záhozem.

Na odtok ze sdruženého objektu navazovala rekonstrukce pobřežní zdi s kamenným lícem a betonovým jádrem na levém břehu koryta a kamennou rovnaninou na části pravého břehu koryta Lužeckého potoka.

Při maximální hladině na kótě 366,32 m n.m. je zatopená plocha 0,23 ha a objem vody v nádrži 2 500 m3.

Stavba byla dokončena v říjnu 2022 s celkovými stavebními náklady 5.504.287,- Kč bez DPH.

FOTODOKUMENTACE