Bílý potok (Karlovy Vary)

Přehrážka Nové Hamry

Jedná se o příčný objekt (betonové jádro, obložené lomovým kamenem, šířka přehrážky 35,9 m, výška 2,45 m, objem retenčního prostoru 560 m3 ), zadržující hrubé splaveniny z povodí před vtokem do Nových Hamrů. Tím jsou eliminovány škody v obci, způsobené průchodem balvanů a štěrkem korytem a zanesením průtočného profilu s následným vybřežováním toku při povodňových stavech. Součástí stavby, dokončené v roce 2005, je obslužná komunikace, sloužící k zajištění pravidelného odtěžování zachycených splavenin v retenčním prostoru.

Přehrážka Nové Hamry  

Stabilizace dna a břehů Bílého potoka v Nových Hamrech

Impulsem k opevnění toku bylo poškozování koryta v obci povodňovými průtoky. Byla vypracována projektová dokumentace na souvislou úpravu koryta v intravilánu s cílem omezit škody na majetku a přilehlých pozemcích. Toto opatření bylo rozděleno do čtyř etap, stavebně rozložených do let 1994 – 2005. Bylo provedeno opevnění toku ve dně a březích, spolu se zbudováním stabilizačních prahů, technologií drátěných košů (gabionů), vyplněných lomovým kamenem. Břehy byly vybudovány v podélném profilu s rovným svislým lícem v šíři horního koše 1 m spodního koše 2 m, šířka profilu je 3 m. Celková délka úpravy v Nových Hamrech je cca 1,1 km. 

 Nové Hamry - opevnění koryta a břehů