Homolský potok 1,478 – 1,525

Kraj: Ústecký
Obec: Velké Březno

Realizací stavby byla řešena obnova posledního úseku opěrného zdiva Homolského potoka, poškozeného při povodni v roce 2010 v obci Velké Březno. Oprava konstrukce byla původně řešena jako součást oprav povodňových škod, ale po částečném obnažení základové konstrukce opěrné zdi garážových stání, které se nachází ve svahu nad korytem potoka, se zjistilo, že vybudování zdi bude oproti původnímu předpokladu projekčně i stavebně mnohem náročnější a řešení tohoto zájmového úseku bylo zadáno k samostatné projekci.

Cílem projektu bylo obnovit původní opěrnou zeď podél koryta vodního toku, která je zároveň opěrnou konstrukcí místní nezpevněné komunikace občasně sloužící k průjezdu vozidel hasičů, popelářů a záchranné služby a rovněž je obslužnou komunikací pro zde bydlící místní občany. Zároveň bylo třeba respektovat opěrnou zeď garážových stání, která je velmi mělce založená a svým základem přitěžuje rub zdiva Homolského potoka. Projekční návrh byl značně komplikován v minulosti provedenou sanací břehové nátrže koryta, která v tomto místě vznikla v průběhu povodně, svým okrajem zasahovala až k opěrné zdi garážových stání a zcela zrušila nezpevněnou místní komunikaci. Pokud by tato nátrž nebyla bezodkladně po opadnutí povodně sanována, mohlo dojít rovněž k destrukci opěrné zdi garáží a v návaznosti na to i k destrukci přístupové cesty k těmto garážím, případně i k narušení statiky garáží. Další komplikací bylo vyústění povrchových vod z bočního stržového údoli právě v místě této opěrné zdi, protože mohutný povrchový odtok dešťových srážek z této rokle byl zřejmě příčinou destrukce původní zdi.

Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby vypracovala projekční kancelář AV ProENVi, s.r.o., autorizovaný projektant Ing. Adam Vokurka. Stavba nebyla členěna na objekty, projektová dokumentace řešila vybudování pravobřežní opěrné zdi včetně napojení na opevnění koryta vodního toku vybudované v rámci odstraňování povodňových škod a včetně napojení na most přes koryto. Cena stavby činila 3 083 987,78 Kč, při realizaci stavby nebyly čerpány žádné dotační prostředky. Stavba byla realizována v termínu od 9.10.2014 do 2.11.2015.

V rámci stavby byla vybudována betonová opěrná zeď s lícovým zdivem z lomového kamene, které bylo provedeno jako ztracené bednění. Při realizaci stavby bylo nutné řešit stabilitu terénu za rubem budovaného zdiva, kde se nacházela jednak původní sanace břehové nátrže provedená z betonových železničních pražců skládaných do této nátrže bez pravidelného schématu a rovněž stabilita vysokého zemního svahu přitíženého opěrnou zdí garáží. Proto vlastní realizaci opěrných zdí předcházela stabilizace kritických míst stříkaným betonem a sanace betonových železničních pražců injektáží betonovou směsí. Při stavbě bylo rovněž řešeno zaústění povrchových vod stékajících z boční rokle za garážovými objekty, z tohoto důvodu bylo vybudováno mělké koryto charakteru průlehu opevněné dlažbou z lomového kamene kladenou do betonového lože, které směřuje tyto vody do koryta Homolského potoka a brání jejich masivnímu zasakování za rub opěrného zdiva (k odvodu podpovrchových vod do koryta je zdivo opěrné zdi vybaveno drenážními otvory). Koruna zdi byla vzhledem k sousedství místní komunikace a veřejného prostranství osazena masivním kovovým zábradlím. Po realizaci břehového opevnění Správou toků obec Velké Březno provedla obnovu povrchu místní komunikace.

 
povodeň v roce 2010 strhla opěrnou zeď, kaverna
místy zasahuje až k opěrce garáží
 
nově vybudovaná opěrná zeď s osazeným opěrným
zábradlím po obnově místní komunikace