Bílý potok, obec Nové Hamry, Karlovarský kraj

Od roku 1993 až do roku 2012 byly postupně realizovány úpravy břehů a dna Bílého potoka v úseku od soutoku s Rolavou ř.km 0,000 až do ř.km 0,850 na hranici intravilánu obce Nové Hamry. Kapacita upraveného koryta v obci je nyní Q20.

Na vypracování projektové dokumentace se podíleli projekční firmy KV Engineering s.r.o., Ing.Ludvík Krejčík, Compag s.r.o., Bratislava a Algon s.r.o. Cheb. Na realizaci stavby byla uvolněna dotace dle § 35 odst. 1 lesního zákona, opatření ve veřejném zájmu. Cílem stavby byla ochrana obce před nepříznivými účinky povodňových průtoků zkapacitněním koryta a stabilizací příčného profilu drátokamennými konstrukcemi.

V ř.km 0,000 – 0,420, 0,470 – 0,645 a 0,71 9- 0,785 jsou břehy opevněny technologií drátokošů plněných čedičem, šířka horního koše je 1 m, spodního koše 2 m. Opěrné zdi jsou kolmé, příčný profil je obdélníkový. Spodní koš přesahuje 1m do dna před líc opěrných zdí v březích. Průměrná šířka dna je 3m. Ve dně mezi drátokoši je provedena kamenná rovnanina z lomového kamene. Dno je stabilizováno příčnými prahy a stupni délky výšky 0,50 m z ručně vyskládaných drátokošů se zavázáním do opevnění břehů. Stupně byly dodatečně opatřeny záhozem lomovým kamenem tak, aby při průtoku velkých vod docházelo k pohlcování unášecí energie proudící vody. V ř.km 0,420 – 0,470, 0,64 5– 0,719 a 0,785 – 0,850 jsou břehy a dno opevněny technologií opěrných zdí a dnových matrací z drátokošů vyplněných drceným lomovým kamenivem. Příčný profil koryta je lichoběžníkový, opěrné zdi jsou ve sklonu 1:10. Šířka horního koše opěrné zdi je 1m, směrem k základové spáře se drátokoše rozšiřují na šířku 1,5 m. Dno je opevněno matracemi z drátokošů tloušťky 0,30 m. Dno je tvarováno do střelky v ose koryta, příčný sklon 3%. Z důvodu zvýšení stability dna jsou zejména v úseku 0,785 – 0,850 vybudovány stupně ve dně, výšky zpravidla 0,30m, tvořené příčnými prahy z drátokošů tak, aby spád dna nebyl vyšší než 20 promile. Podél paty zdí jsou cca po 2m výběhy tvořené ojedinělými balvany, směřujícími vodní proud do středu koryta. Zdi vyšší než 1,5 m včetně jsou opatřeny dřevěným zábradlím na ocelových sloupcích kotvených do drátokošů.