Hájský potok, obec Háj u Duchcova, Ústecký kraj

Na základě studie odtokových poměrů a protipovodňových opatření z roku 2003 byla navržena a realizována vodohospodářská opatření, jejichž cílem je zajištění vývoje Hájského potoka směřujícího k vytvoření hydraulicky odolného bystřinného koryta, blízkého přirozeným vodotečím, umožňujícího průtok vody korytem do výše Q10-Q20, neškodné rozlití průtoků v úzkém pruhu inundace a zachycení splavenin.

Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Zdeněk Macoun. Stavba byla členěna na dvě části – HB Hájský potok I, ř. km 3,300 – 3,840 a HB Hájský potok II., ř. km 3,840 – 5,260. Na realizaci obou akcí získal státní podnik příspěvek z dotačních prostředků na provedení protipovodňových opatření. Stavby byly realizovány v letech 2008-2009 a byly kolaudovány v roce 2010.

V rámci stavby HB Hájský potok I, ř.km. 3,300 – 3,840 byly vybudovány tři balvanité stupně výšky 0,5 m, kamenný stupeň výšky 1,0 m, balvanitý skluz délky 17 m a 47 m, šest stabilizačních pasů z lomového kamene na cementovou maltu, tři balvanité pasy, zděná retenční přehrážka ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu výšky 1,4 m a podélné opevnění obou břehů v celkové délce 258 m (převážně kamennou rovnaninou z LK na sucho). Součástí stavby bylo rovněž vybudování 2 ks šikmých hospodářských přejezdů světlosti 2,0 m.

V rámci stavby HB Hájský potok II, ř.km. 3,840 – 5,260 byl vybudován kamenný stupeň výšky 0,5 m a výšky 1,0 m, kombinovaná retenční přehrážka (zděná z lomového kamene na cementovou maltu s těsnícím betonovým jádrem) výšky 3,0 m, gabionová retenční přehrážka výšky 4 m, zděná retenční přehrážka z lomového kamene na cementovou maltu výšky 1,5 m, stabilizační pás zděný z lomového kamene na cementovou maltu, pět balvanitých pasů a podélné opevnění obou břehů v celkové délce 153 m. Součástí stavby bylo vybudování šikmého hospodářského přejezdu světlosti 2,0 m.