Bečovský potok, ř. km 3,54

Kraj: Karlovarský kraj
Obec: Bečov nad Teplou

Správa toků se na základě požadavku na vytvoření rezervoáru vody v lesním porostu nad obcí Bečov nad Teplou rozhodla obnovit původní vodní nádrž napájenou bočním nátokem z Bečovského potoka. Na základě jednání se Správou CHKO Slavkovský les bylo rozhodnuto o změně původního technického řešení, které navrhovalo vybudování klasické malé vodní nádrže vodní nádrže včetně manipulačních objektů s hloubkou vody přesahující 2 m prakticky v celé ploše nádrže.

Vodní nádrž byla navržena v území s významným výskytem chráněných a zvláště chráněných živočichů a rostlin. Stavba se nachází v II. zóně odstupňované ochrany přírody a krajiny Slavkovského lesa, je součástí Evropsky významné lokality – Bečovské lesní rybníky a nadregionálního biokoridoru. V širším okolí je evidován výskyt ZCHD – rak říční, čolek horský, střevle potoční, tučnice obecná, vranec jedlový, plavuně z rodu Diphasiastrum. V prostoru plánované výstavby se před vybudováním nádrže nacházel obtížně přístupný mokřad, který je stanovištěm pro zdejší vodní a bažinné druhy rostlin, mimo jiné i pro populaci chráněné tučnice obecné (Pinguicula vulgaris). Pro zachování stanovištních podmínek bylo nezbytné nezměnit trvale zamokřený stav lokality stažením povrchových a podpovrchových vod do nově vybudovaného přívodního koryta. Této podmínce byl přizpůsoben i tvar a modelování přívodního koryta, které je místy vedeno tak, aby hladina vody byla v úrovni, či mírně nad úrovní terénu.

Proto bylo dohodnuto, že bude vybudována zemní tůň nepravidelného tvaru velikosti cca 30×20 m s pozvolným litorálem v co největším obvodu tůně, která bude umístěna přibližně ve středu hráze původní nádrž, tj. v jejím nejnižším místě. Odběr vody z vodního toku bude zajištěn pomocí drobného rozdělovacího objektu, který nebude tvořit migrační bariéru (jízek do výšky max. 30 cm ve formě balvanité rampy s kynetou ve sklonu 1:20). Přívod vody nově budovaným odbočným ramenem bude veden mimo místa výskytu tučnice, nejlépe v patě násypu stávající lesní cesty. V zájmovém území je rovněž zaznamená výskyt chráněných druhů plavuní, především z rodu Diphasiastrum (plavuník), pro výskyt těchto rostlin je nezbytné dostatečné prosvětlení ploch, nezbytné je velmi slunné stanoviště, tj. s minimálním zápojem stromového patra. Z tohoto důvodu realizaci akce předcházelo vykácení a prosvětlení stávajícího smrkového porostu.

V nejhlubším místě vodní nádrže, tj. v blízkosti stávající hráze bude vytvořen sjezd pro vozidla hasičské techniky a bude vybudována možnost odběru hasební vody.

Projektovou dokumentaci pro vybudování retence zpracoval Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby. Stavba byla členěna na čtyři objekty (rozdělovací objekt, nátok do tůně, tůň, sjezd pro vozidla HZS), tůň byla vybudována v ř.km 3,54 Bečovského potoka.

Realizace stavby probíhala v termínu od 23.12.2014 do 30.10.2015 a celkové stavební náklady činili 1 133 tis. Kč. Na realizaci stavby získal státní podnik příspěvek z dotačních prostředků na realizaci opatření ve veřejném zájmu hrazených ze státního rozpočtu v souladu se zněním §35 lesního zákona. Kolaudační souhlas vydal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad dne 10.12.2015

V rámci stavby byl vybudován rozdělovací objekt v korytě Bečovského potoka provedený jako rovnanina s projílováním, od kterého vede zemní nátokové koryto do tůně lokálně opevněné místním kamenem. Tůň se zatopenou plochu 700 m2 a objemem 420 m3 byla vytvořena zahloubením do stávající terénní deprese bývalého rybníka. Bezpečnostní přeliv přes nízkou zemní hráz s napojením do koryta Bečovského potoka byl proveden z lomového kamene. Na původní hrázi rybníka byl vybudován zpevněný sjezd pro vozidla HZS pro příjezd těžké techniky k místu čerpání vody z nádrže.


Pohled na rozdělovací objekt v korytě
Bečovského potoka provedený
z rovnaniny z lomového kamene.

Pohled z nízké hráze vodní nádrže,
vpravo bezpečnostní přeliv ústící do koryta Bečovského potoka.

Pohled do retenčního prostoru v místě
zemního nátokového koryta, v pozadí
hráz zaniklé vodní nádrže.