Suchý potok, ř.km 0,000 – 0,090

Předmětem stavby byla oprava a rekonstrukce stávajícího opevnění koryta toku Suchého potoka a úpravu dna zrušením kamenných stupňů z důvodu odstranění migračních překážek v korytě toku. Stávající levobřežní zeď byla značně poškozená, ve zdi se nacházely rozsáhlé kaverny a chybělo spárování kamenné zdi. Místy byla zeď opravena zalitím betonem, který již také jevil známky poškození.

Z uvedených důvodů byla, vyjma cca 15 m nad propustkem DN 1000, levobřežní zeď kompletně rekonstruována. Nová zeď byla vybudována s kamenným lícem a betonovým jádrem. Koruna zdi byla realizována jako železobetonová římsa pro umístění silničních svodidel. Zbytek levobřežní zdi a celá pravobřežní zeď nad propustkem DN 1000 byl přespárován. Opevnění pravého břehu, v úseku mezi soutokem s Homolským potokem a propustkem DN 1000, téměř chybělo. V tomto úseku byl pravý břeh opevněn kamennou rovnaninou. V řešeném úseku se nacházelo 10 kamenných stupňů ve dně výšky od 0,2 do 0,65 m a propustek DN 1000, které byly při běžných průtocích v korytě toku významnou migrační překážkou. Tyto stupně byly odstraněny a dno koryta bylo upraveno pro lepší migrační průchodnost. V místě zaústění Suchého potoka do Homolského potoka byla, v korytě Homolského potoka, vytvořena ve dně tůň pro zmírnění energie vody ze Suchého potoka a pro usnadnění vstupu migrujících ryb.

Stavba byla zkolaudována v únoru 2022 s celkovými stavebními náklady 4.316.741,- Kč bez DPH.

FOTODOKUMENTACE