Retenční přehrážka Rašeliník, obec Český Jiřetín, Ústecký kraj

Stavba byla realizovaná v rámci programu Ziel3/Cíl3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 – 2013, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Lesy ČR, s.p., byly jedním z partnerů projektu Opatření ke snížení zanášení huminových látek do přehrad Fláje a Rauschenbach v povodí Flájského potoka, v jehož rámci byla realizována rovněž Přehrážka Rašeliník. V rámci výzkumného úkoly zajišťovala správa toků:

– výsadbu břehového porostu, jehož funkcí by mělo být vychytávání a biologické odbourávání huminových látek z vody –

výsadba byla dokončena v listopadu 2010, nyní probíhá sledování porostů a měření růstových ukazatelů. Výsadba břehových porostů byla provedena ve čtyřech blocích s odlišným druhovým složením sazenic. Bylo vysazeno cca 7 200 ks sazenic na ploše 9 300 m2, druhové složení vrba ušatá, vrba křehká, vrba nachová, vrba červená, vrba pětimužná a zkušebně rovněž topol osika.

– výstavbu retenční přehrážky na vodním toku Rašeliník –

projektovou dokumentaci pro realizaci stavby vypracoval Ing. Zdeněk Macoun. Realizace probíhala od 14.6.2011 do 8.9.2011. Retenční přehrážka byla provedena jako zděná z lomového kamene na cementovou maltu s těsnícím betonovým jádrem doplněným těsnící fólií. Výška přehrážky v koruně přelivu je 1,5 m. Pro zajištění migrační průchodnosti objektu byl vybudován štěrbinový rybí přechod délky 24,0 m, o 7 přehrážkách z tužkového čediče, opevnění kamennou rovnaninou zrna 0,2 m. Vzhledem k výšce umístění otvoru rybího přechodu v tělesu přehrážky, který odvádí běžné průtoky, je v retenčním prostoru zajištěno trvalé nadržení vody o hloubce cca 0,70 m. Nátok do retenčního prostoru přehrážky je před zanášením chráněn vtokovou jímkou, pro případ čištění retenčního prostoru byl vybudován trubní obtok. Stavba se nachází uvnitř Ptačí oblasti Krušné hory (chráněný druh tetřívek), reálný předpoklad trvání sněhové pokrývky je zde od října do května.