VN Na Druhém Luhu

Hlavním účelem nádrže je krajinotvorná funkce, doplňkovým účelem je pak částečná ochrana před povodněmi a jako zdroj požární vody. Nádrž byla zanesena nánosy sedimentů a sdružený objekt s ohledem na svůj technický stav a stáří vyžadoval rekonstrukci.

Akce „VN Na Druhém Luhu“ řešila odtěžení sedimentů ze dna nádrže a jejich účelné využití na pozemcích stavebníka. Byla provedena demolice sdruženého objektu včetně přístupového schodiště, odstranění původní lesní cesty z koruny hráze a ocelových svodidel.

Původní sdružený objekt byl nahrazen samostatnými funkčními objekty, tj. spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Konstrukce funkčních objektů byly realizovány jako železobetonové s kamenným obkladem. Bezpečnostní přeliv je kašnového typu s přelivnou hranou délky 10,4 m. Prostup hrází od bezpečnostního přelivu do odpadního koryta je tvořen rámovými propustmi. Odpadní koryta od funkčních objektů tvoří těžký kamenný zához doplněný o stabilizační kamenné prahy. Lesní cesta na koruně hráze byla obnovena a doplněna o dřevěná svodidla.

Při provozní hladině na kótě 391,85 m n.m. je zatopená plocha 1,6429 ha a objem vody v nádrži 30 862 m3. Maximální výška vodního sloupce je před spodní výpustí, přibližně 4,1 m.

Z pohledu ochrany přírody nádrž přispěla k zadržení vody v krajině. Bylo  zachováno stávající litorální pásmo na nátoku a částečně též podél břehů nádrže s přírodním biotopem M1.7 přecházejícím do přírodního biotopu L2.2. Oba tyto biotopy jsou vhodnou lokalitou pro rozmnožování obojživelníků a pro pobyt a přezimování jejich terestrických vývojových stádií.

Stavba byla zkolaudována v únoru 2023 s celkovými stavebními náklady 6.728.328,- Kč bez DPH.

FOTODOKUMENTACE