Načetínský potok

protierozní ochrana načetínského potoka

bystřina od zeleného vrchu

ČHP 1-15-03-047/03, k.ú. Brandov, okr. Most,  pravobřežní přítok Načetínského potoka.

Na vodních tocích v této oblasti dochází v zimním období ke tvorbě dnového ledu, při jehož uvolnění vznikají „ledochody“, které mají za následek tvorbu ledových nápěchů, následné vzdutí vodní hladiny a vybřežení toku. Mimo toho tok způsobuje břehovou a dnovou erozi a následný transport splavenin do hraničního toku – Načetínského potoku.

K omezení nepříznivých důsledků uvedených jevů byla realizována výstavba dvou přehrážek. Současně bylo provedeno podélné opevnění břehů v nejvíce namáhaných úsecích a rekonstrukce dvou nekapacitních propustků pod lesní cestou. Náklady na rekonstrukci propustků hradila Lesní správa Litvínov.

Stavba byla realizována v období od listopadu 2006 do listopadu 2007.

Náklady
Celkem 4 100 155
Z toho projekt 163 200
stavební 3 945 925
      dotace (§ 35 LZ) 3 369 991
vlastní ST 303 125
vlastní LS 263 839

      Závěrná přehrážka