Falcká strž – hrazení strží

Katastrální území: Nečemice
Kraj: Ústecký
Obec: Tuchořice

Správa toků na základě zjištění špatného stavebně technického stavu svého majetku zadala projekt řešící opravu hrazení strží. Původní projekt na zahrazení strže zpracoval v roce Ing. Zdeněk Macoun, CSc. v roce 1993. V návrhu použil přírodě blízké řešení příčných objektů pomocí srubových přehrážek vyplněných kamenem, toto řešení se však v souladu s dnes známými údaji z dalších staveb ukázalo jako nevhodné v místních podmínkách velmi jemnozrnných půd.

Vzhledem k tomu bylo rozhodnuto nahradit srubové konstrukce, které v místních podmínkách nejsou schopny účinně zadržovat unášená zrnka zeminy, pevnými příčnými objekty zděnými z lomového kamene představenými před původní konstrukce. Původní konstrukce, které částečně stabilizují niveletu koryta zachyceným náplavem, byly ponechány v retenčním prostoru nově vybudovaných přehrážek s tím, že budou postupně překryty novými vrstvami sedimentu.

Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby vypracovala autorizovaná projektantka Ing. Marie Matuštíková. Stavba byla členěna na pět stavebních objektů, stavební práce se dotkly úseku strže v ř. km 0,090 – 0,630. Celková cena stavebních prací činila 3 145 tis. Kč, stavební práce byly financovány z dotačního programu na realizaci opatření ve veřejném zájmu na základě §35 lesního zákona. Stavba probíhala od 15.10.2014 do 30.10.2015, průběh stavby byl ovlivněn přestávkou z důvodu opatření k ochraně živočichů a z důvodu probíhajících těžeb v lesních porostech.

V rámci stavby došlo k vybudování tří nových přehrážek zděných z lomového kamene, které nahradí stávající srubové konstrukce vyplněné sbíraným lomovým kamenem. Pod těmito příčnými objekty byly vybudovány dopadiště z rovnanin z lomového kamene navázané na přirozené koryto lesního vodního toku záhozem z lomového kamene. Součástí stavby byla rovněž odtěžba sedimentu z původní zděné přehrážky, jejíž vybudování bylo součástí stavby provedené dle projektové dokumentace Ing. Zdeňka Macouna CSc., a oprava spárování této přehrážky.


pohled do retenčního prostoru
přehrážky

dopadiště přehrážky je provedeno
z rovnaniny z lomového kamene

těleso přehrážky je zděné z lomového
kamene na cementovou maltu