Jindřichovický potok (KV)

Stabilizace dna a břehů

Účelem provedených úprav byla stabilizace bystřinného toku v části mezi dvěma upravenými úseky. Koryto bylo v minulosti porušováno četnými dnovými a břehovými nátržemi a stávalo se tak zdrojem splavenin sunutých do dolní části toku a následně do Rotavy. Technická opatření spočívala ve zbudování opevnění přírodě blízkým způsobem z kamenné rovnaniny, ke stabilizaci dna byly použity kamenné stupně, skluzy a dřevěné prahy. Součástí úprav bylo vytvoření tůňek opevněním části nátrží kamennou rovnaninou. Celkové délka úpravy je 1 055 m.

  

Rekonstrukce objektů

Tok byl v šedesátých letech minulého století ve spodním úseku upraven třemi kameno-betonovými stupni, špatný technický stav těchto objektů byl podnětem k jejich rekonstrukci. Zároveň se jedná o úsek toku pod svahem státní silnice, jehož patu bylo nutno stabilizovat. Stupně byly zpevněny výstavbou nových čel, předsunutých před stávající betonové stěny, dále byly rekonstruovány porušené přepadové hrany, prodlouženo zavázání křídel do svahů a kompletně opraveny dopadiště stupňů.

  
 Stav před rekonstrukcí …                                                                 …a po rekonstrukci