VN Gabrielka

Hlavním účelem nádrže je zvýšení retenční schopnosti krajiny, akumulace vod, zadržování splavenin a zároveň slouží k hasebním účelům a potřebám spojeným s lesním hospodářstvím.

Akce „VN Gabrielka“ je průtočná nádrž na Telčském potoce v bezlesí uprostřed lesních pozemků různé druhové skladby, v nadmořské výšce cca 570 m n.m., zaříznutý v údolí mezi Zeleným vrchem

(737 m n.n.) a Důlním vrchem (699 m n.m.). Na levém břehu VT je zpevněná účelová lesní komunikace v celé délce řešeného úseku a na pravém břehu je les. Telčský potok cca 250 m pod hrází ústí do Načetínského potoka, který tvoří hranici s Německem.

Celkově byla retenční nádrž v havarijním stavu a byla několik let zcela vypuštěna. Vodní tok protékal přes otevřenou spodní výpust‘. Při větších průtocích za dešťů a při jarním tání sněhu docházelo k naplnění nádrže a voda přetékala přes poškozený bezpečnostní přeliv.

Rekonstrukce řešila havarijní stav funkčních objektů, tj. spodní výpust a bezpečnostní přeliv. Původní degradovaný železobetonový požerák, netěsné odpadní potrubí spodní výpusti a degradované zdivo bezpečnostního přelivu byly zdemolovány a nahrazeny novými konstrukcemi. Nové konstrukce byly realizovány ve stejných parametrech původních konstrukcí bez ovlivnění kapacity VN. Veškeré konstrukce byly realizovány z železobetonu a potrubí spodní výpusti je z potrubí DN1000. Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu je 18, 1 m. Na odpadním korytě od bezpečnostního přelivu byl opraven brod a realizována kamenná rovnanina. Těsnost tělesa hráze byla zajištěna těsnící folií v kombinaci s jílovou zeminou. Ochrannou vrstvu fólie tvoří filtr, kamenná rovnanina a dlažb.

Při provozní hladině na kótě 575,45 m n.m. je zatopená plocha 0,592 ha a objem vody v nádrži12 662 m3.

Stavba byla zkolaudována v květnu 2022 s celkovými stavebními náklady 6.966.002,- Kč bez DPH.

FOTODOKUMENTACE