Lesni potok (TP)

HB Lesní potok (Teplice)

Lesní potok, ČHP 1-15-03-030, v k.ú. Mackov, okr. Teplice byl upraven v sedmdesátých letech 20. století „melioračními úpravami“. Jednalo se v podstatě o rozšíření a prohloubení zemního koryta bagrem a napojení melioračních per. Tento zásah měl za následek zvýšenou břehovou i dnovou erozi. Na tento stav si ztěžovala německá strana, protože splaveniny se Bystrým potokem (recipient) dostávaly až do VD Rauschenbach. Následně erdy byly paty břehů Lesního potoka opevněny laťovými plůtky. Při úpravách potoka byla v jeho ř.km 0,418 vybudována malá retenční nádrž bez dnes běžných hrázových objektů (požerák, bezpečnostní přeliv). Po třiceti letech tyto úpravy byly již nefunkčí. Rozpadlé laťové plůtky při vyšších průtocích spíš napomáhaly, než bránily, erozi. Zemní hráz RN byla protržena. Zpracování záměru na řešení nepříznivého stavu bylo zadáno koncem 20. století. Po povodni v srpnu 2002 bylo do projektu zahrnuto i řešení jejich následků.

Úprava koryta v ř.km 0,050-0,415

Stabilizace paty břehů kamennou rovnaninou, úprava podélného sklonu kamennými skluzy, zajištění zaústění melioračních per kamennou rovnaninou. Cílem opatření je zabránit sesouvání okolního zamokřeného terénu do toku, stabilizovat šířku toku a zabránit břehové erozi. Dno je stabilizováno příčnými kamennými pasy. V km 0,335 zajištění čel propustku dostavbou zdí z lomového kamene na cementovou maltu a opevnění vzniklé nátrže kamennou rovnaninou zajištěnou zděným pasem. V km 0,384-0,398 nahrazen nekapacitní propustek brodem opevněným kamennou rovnaninou

Podélná úprava Lesního potoka 
  Lesní potok – podélná úprava

Rekonstrukce retenční nádrže v ř.km 0,415-0,582

Výstavba koryta od výtoku z požeráku a koryta od bezpečnostního přelivu opevněných kamennou rovnaninou, sypané zemní hráze chráněné z návodní strany hydroizolační folií a kamennou dlažbou, železobetonového požeráku s dvojitým hrazením dlužemi a s obslužnou lávkou a zastřešením, zděného bočního bezpečnostního přelivu a opevnění vtoku do nádrže kamennou rovnaninou.

Hráz je vysoká 4,5 metru a celková délka činí 66 metrů. Největší hloubka při provozní hladině je 3,15 m, při maximální hladině 3,65 m. Objem zadržované vody je od 6 310 m3 při provozní hladině do 7 995 m3 při maximální hladině.

Retenční nádrž Utří smrků na Lesním potoce    
  RN  “ Utří smrků “  na Lesním potoce                        

Stavba probíhala od podzimu 2006 do jara 2008.

Náklady
Celkem 6 285 288
Z toho projekt 277 700
stavební 6 007 588
     dotace (§ 35 LZ) 5 855 188