Přítok Struhařského potoka

Kraj: Ústecký
Obec: Lubenec

V průběhu povodně v roce 2013 došlo k poškození stavby hrazení bystřin na přítoku Struhařského potoka 3 nad obcí Lubenec. Tyto stavby byly vybudovány z důvodu ochrany přilehlých lesních pozemků před poškozováním vodní erozí, kdy dochází při soustředěném odtoku vody zvláště při vyšších srážkových úhrnech k odnosu nejúrodnější vrstvy hrabanky z lesního porostu. Tato zemina se ocitá v korytě vodního toku, kde tvoří překážku v odtoku vody a představuje možnou příčinu vzniku poškození koryta. Proto byla v korytě vodního toku vybudována soustava příčných objektů, které koryto jednak stabilizují a dále zachycují odnášenou zeminu ve svých retenčních prostorech. Nově vybudované příčné objekty nápor vody vydržely, ale při průchodu extrémních povodňových průtoků došlo k poškození přirozeného koryta navazujícího na dopadiště retenčních přehrážek, které nebylo schopné odolat proudu vody přepadající přes korunu přehrážek a došlo k jeho vymletí. Následnou zpětnou erozí koryta postupující proti směru proudění vody pak došlo i k poškození opevnění dopadišť přehrážek.

Projektovou dokumentaci pro realizaci opatření vypracovala projekční kancelář AV ProENVI, s. r. o., autorizovaný projektant Ing. Adam Vokurka. Stavba byla členěna na pět objektů, stavební práce se dotkly koryta vodního toku v říčním kilometru 0,32 – 0,718. Financování akce probíhalo s částečným příspěvkem dotačního titulu Oprava povodňových škod 2013, celková cena stavby činila 695 tis. Kč. Celá stavba byla realizována v průběhu roku 2015, od 16.2.2015 do 30.9.2015.

V rámci stavby došlo k drobné opravě příčných objektů a stávajících dopadišť a především k dobudování opevněných úseků z poddajného typu opevnění – rovnaniny z lomového kamene, které navazují na stávající příčné objekty za závěrným prahem dopadiště a zajistí odebrání nadbytečné kinetické energie vody, čímž zabrání dalšímu poškozování přirozeného koryta lesní bystřiny. Dále došlo k opravě zavázání křídla závěrného stupně, které bylo oderodované mohutným přítokem povrchové vody z lesního porostu na břehu koryta vodního toku. V rámci stavby byly rovněž odtěženy sedimenty z retenčního prostoru přehrážek, tyto sedimenty byly využity k podsypání konstrukcí a k opravě lesních cest v majetku Lesů České republiky, s.p.


koryto před realizací opravy – poškození, které zpětnou
erozí postupuje proti toku

stejný objekt po realizaci opravy

koryto před realizací opravy

stejný objekt po realizaci opravy

koryto před realizací opravy

stejný objekt po realizaci opravy