Rychnovský potok, obec Těchlovice, Ústecký kraj

Stavba byla realizovaná jako odstranění povodňových škod vzniklých při povodni dne 7. srpna 2010, při níž došlo jak k poškození opevnění koryta v majetku Lesů České republiky, s.p., tak i k poškození opěrných zdí silniční komunikace probíhající souběžně s korytem Rychnovského potoka v majetku SÚS Ústeckého kraje p.o. Odstranění povodňových škod na opěrných zdech sloužících silniční komunikaci provedl vlastník komunikace a nebyly součástí této stavby. V rámci stavby „Rychnovský potok (čhp 1 -14-02-018) ř.km 0,0 – 6,5“ byly odstraněny povodňové škody na vodohospodářském majetku v ř.km 0,108 – 2,550. Stavba byla realizována za přispění dotačních prostředků na Odstraňování povodňových škod 2010.

Projektovou dokumentaci vypracovala projekční společnost Hydroprojekt CZ a.s., odpovědný projektant Ing. Petr Holý. Realizace stavby probíhala v termínu od 4.6.2012 do 2.12.2013. Celkem bylo realizováno padesátjedna prahů z kamenné rovnaniny, jedenáct stabilizačních prahů výšky 0,90 m a šířky 60 cm vyzděných ze soklového kamene na cementovou maltu a dva převýšené stabilizační stupně zděné z lomového kamene na cementovou maltu, které převyšují úroveň dna o 50 cm. Bylo vybudování opevnění z rovnaniny z lomového kamene celkové délky 650 metrů, dále bylo obnoveno zdivo z lomového kamene v celkové délce 190 metrů a opraveno zdivo v celkové délce 145. Rovněž došlo k opravě dlažeb z lomového kamene v celkové délce 170 metrů. Nově byla vybudována gabionová zeď délky 68,5 metrů a délky 30 metrů, obě zdi o výšce 3,00 metru. Tyto konstrukce byly postaveny v místech, kde je očekáváno riziko pohybu povrchových vrstev zeminy na prudkém svahu tvořícím břeh koryta a je nutné zajistit plošné odvodnění svahů tvořících břeh koryta. V místě souběhu koryta s přístupovou komunikací k nemovitostem ve vlastnictví obce Těchlovice byla vybudována železobetonová opěrná zeď s obkladem z lomového kamene založená na mikropilotech celkové délky 45 m.

Dále bylo vybudováno pět nových konsolidačních přehrážek. Konstrukce přehrážek je provedena z lomového kamene na cementovou maltu, přehrážky jsou navrženy jako přímé, s přelivnou hranou o délce 4 m, jež je o 0,5 m snížena oproti koruně přehrážky. Při dně jsou v tělese přehrážky dva průtočné otvory 20/30 cm, orientované na výšku. Součástí stavby bylo rovněž vybudování zdrsněného balvanitého skluzu se sklonem dna 1:10, se stabilizací čtyřmi zděnými prahy a zpevněním dna štětováním z lomového kamene k optimalizaci přivedení vody pod železniční propustek.